Byutvikling

Ressursgruppe Byutvikling har som formål å bidra til at Bergen blir den beste byen å bo, leve og arbeide i.  Ressursgruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for bærekraftig vekst i boliger, næring og infrastruktur. Det er et prioritert mål at Bergen kommune skal gi forutsigbare betingelser, like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling.

Ressursgruppe Byutvikling har valgt en strategi som forutsetter en åpen dialog med Bergen kommune. Gjennom 2018 ble dette realisert dels gjennom tradisjonell saksbehandling og møtevirksomhet, dels gjennom uformelle kanaler. Denne strategien er så langt videreført i 2019.

Viktige saker i 2018

 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (kommuneplanens arealdel)
  KPA preget mye av virksomheten i Ressursgruppe Byutvikling gjennom 2018. KPA tar til orde for en nokså radikal fortettingspolitikk i syv utvalgte soner, og RG Byutvikling har i den offentlige debatten løftet frem viktige temaer knyttet til næring, parkering, byggeskikk og byggehøyder. Det er i alt avgitt tre høringsuttaler om planen, dels med god oppmerksomhet i media. I 2019 er dialogstrategien videreført, og det er gjennomført flere konstruktive møter med byutviklingsbyråden og kommunens fagavdeling.
 • Raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen
 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører
 • «10 på 10» – Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 årene
 • Raskest mulig utbygging av Bybanen

Ressursgruppe Byutvikling bidro til at behovet for en byarena ble eksplisitt nevnt i den politiske plattformen til Schjelderup-byrådet, som tiltrådte høsten 2015. Bergen Næringsråd er vertskap for Byarenagruppen, der aktører fra kultur, idrett og næring møter byrådet. Denne gruppen ble trukket frem da byrådslederen i januar 2019 gikk inn for Nygårdstangen og Kokstad som aktuelle byarenatomter.

Fokusområder i 2019

 • FNs bærekraftmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn
 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (Kommuneplanens arealdel)
 • Raskere og mer forutsigbare planprosesser i Bergen kommune
 • Aktivt fremme næringens interesser gjennom et år preget av lokal valgkamp

Bergen må gripe mulighetene og satse på en fremtidsrettet byutvikling blant annet for å beholde de unge, kloke hodene.  Da trengs det tempo og gjennomføringskraft.

-Jorunn Nerheim, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Jorunn Nerheim (Ressursgruppeleder)
Prosjektdirektør, OBOS

Asbjørn Algrøy
Adm. direktør, Marin Eiendomsutvikling

Gro Boge
Adm. direktør, DNB Næringseiendom

Stig J. Harris
Advokat/partner, Advokatbyrået Harris

Terje W. Gilje
Adm. direktør, BOB

Marie Therese Haukeland
Daglig leder, Heldal Eiendom

Nancy Jøssang
Daglig leder, Opus

Christine Kahrs
Daglig leder, Kahrs Eiendom

Roy-Eddy Lie
Eiendomssjef, Liegruppen AS

Tore Odfjell
Daglig leder, Odfjell Eiendom

Jan Helge Olsen
Daglig leder, Harteig

Stein Olaf Onarheim
Partner, Stadsporten

Kjetil Smørås
Direktør, De Bergenske

Thor Småbrekke
Konsernleder, Constructa AS

Tore Johan Smidt
Daglig leder, Smidt & Ingebrigtsen AS

Tor Fredrik Müller
Daglig leder, EDG Property

Tor Instanes
Adm. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør, Frydenbø Eiendom AS

Meny