Regnskap og innstilinger

Tidligere årsrapporter (2011-2017) finner du her.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

Årsresultat konsern

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2017. Tidligere var vi et konsern sammen med Veiten 3, men Bergen Næringsråd eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS. Vi har styreleder, men denne rollen har ikke dobbeltstemme, og vi er derfor ikke pliktig til å utarbeide konsernregnskap. Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er derfor sammensatt av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

1
MNOK i inntekter

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

Regnskap

Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på NOK 28,4 millioner i 2018 mot NOK 44,6 millioner i 2017.

Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,316 millioner kroner mot NOK 8,977 millioner året før. Arrangements- inntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2017.

De fleste av våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. På store arrangementer har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2018. Personalkostnader er den største posten og utgjør 44,7 prosent av foreningens samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten. Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot et nullresultat.

Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 5,7 millioner for 2018.

Styret har besluttet å sette av NOK 3 millioner fra fondet til prosjektet Progressio, og i 2018 ble det benyttet NOK 1,150 millioner til prosjektet.

BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens- og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt fondet.

Fondet har pr 31.12.18 en verdijustert egenkapital på NOK 156 millioner. Av disse midlene er NOK 139,7 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2018 ga et negativt resultat på NOK 4,6 millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE

Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2018 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens- og Sjøfartens Hus.

Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleid.

Utsikter for 2019

Styret har tro på at næringslivet i regionen vil få vekst og utvikling i 2019. Det er stabile økonomiske forhold i Norge, og de økonomiske utsiktene er lovende. De fleste bransjer forventer vekst de kommende årene.

De største utfordringene er knyttet til internasjonale forhold. Vestlandet har stor internasjonal aktivitet, og det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til utviklingen i vår store handelspartner Storbritannia (Brexit), og til videreføring av internasjonale handelsavtaler mellom stormaktene ellers i verden. For norske eksportnæringer, som fisk og petroleum, er det viktig med gode avtaler mellom Norge og våre største handelspartnere.

Foreningens arbeid med bærekraft vil bli videreført og videreutviklet. Det er viktig for å oppnå verdens bærekraftsmål, men også for at regionens bedrifter skal ta posisjon og utvikle nye bærekraftige forretningsmodeller og produkter. Derfor oppretter vi også en ressursgruppe for sirkulær økonomi.

Lokalt har styret store forventninger til at vårt prosjekt Progressio skal bidra til økt samhandling og synliggjøring av viktige, langsiktige saker som kan gi vekst i regionen. Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, akademia og politikk er avgjørende for å få løfte og videreutvikle regionen, og prosjektet vil gradvis øke i omfang med å identifisere satsingsområder der vi kan konkretisere nye løsninger, tiltak og samarbeid.

Bergen Næringsråd planlegger også å gå i gang med et nytt utviklingsprogram for innvandrere med høy kompetanse for å styrke mangfold og inkludering i næringsliv og samfunn. Prosjektet er initiert av Ressursgruppe Mangfold og inkludering og skal være et samarbeidsprosjekt med Bergen kommune, NAV Vestland, IMDi, Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune.

Det langsiktige arbeidet med å sikre god byutvikling med enklere saksbehandling og tjenlig utvikling av byens transformasjonsområder vil bli videreført.

Arbeidet med lokal og regional infrastruktur blir opprettholdt inn mot arbeidet som nå iverksettes med revidert transportplan.

Regionens attraktivitet og tiltak for å tiltrekke kompetanse i regionen står fast, og vil bli prioritert også de kommende år.

Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er relativt stabil, og organisasjonen vil jobbe aktivt for å beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Våre hovedsamarbeidspartnere, medlemmer og aktører i næringslivet som bidrar til å finansiere enkeltprosjekter, rapporter og møter, gir et samlet inntektsgrunnlag som gjør at vi kan beholde og styrke aktiviteten i 2019.

Styret mener Bergen Næringsråd engasjerer og inspirerer på en god måte for å bidra til å løfte regionens viktigste utfordringer. Organisasjonen tar ansvar for å skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig for regionens næringsliv.

Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og store kreativitet, og dens evne til å sette næringspolitiske saker på dagsorden.

Bergen, 18 mars 2019
Styret i Bergen Næringsråd

Meny