Næringspolitikk

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden slik at de blir en del av det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.

Våre saker oppstår i samspill med våre medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

 • Innspill fra våre ressursgrupper
 • Medlemsundersøkelser
 • Besøk til medlemsbedrifter, og direkte innspill fra medlemmer til oss
 • Våre medlemsmøter
 • Saker som blir synlige gjennom politiske føringer i kommune, fylke og stat
 • Strategiske føringer fra styret

På bakgrunn av disse innspill besluttes hvilke saker som til enhver tid fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

Progressio - et fremtidsrettet samarbeidsforum for å løfte Bergensregionen

Styret i Bergen Næringsråd ønsker å bidra til at Bergensregionen styrker seg som en attraktiv og spenstig region der man ønsker å bo, leve og ha tilhørighet. I starten av 2018 opprettet styret prosjektet Progressio og samlet 30 av regionens fremste ledere fra næringsliv, akademia og politikk. Oppgaven er å definere regionens største utfordringer, og sammen jobbe målrettet for å løse dem. Prosjektet er fortsatt i en etableringsfase, og målet er å ta dette ut i alle bransjer og til hele regionen. Det har vært tre møter i prosjektet i 2018, der det foreløpig er definert tre hovedområder som det jobbes videre med: Regionens attraktivitet, kompetansebehov, og mulighetene Bergen har som verdens havhovedstad.

Prosjektet har som mål å engasjere hele regionen i et samlet løft, og alle næringsrådets ressursgrupper er så langt involvert i prosjektet.

Bergens viktigste nettverk

I vårt moderne samfunn er sterke nettverk avgjørende for å lykkes. Nettverk gir møte med mennesker og nye ideer, skaper nye muligheter, og gir anerkjennelse.

Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk på tvers av næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk brukes til å knytte medlemmene tettere sammen, til å fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens kompetanse og muligheter. Vi inviterer til presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning.

Vi har i løpet av 2018 vært nettverksbygger mellom våre bedrifter og politikere på alle nivå i Norge, og et stort flertall av landets statsråder har deltatt på møter eller seminarer i regi av Bergen Næringsråd.

Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre elektroniske kanaler, samtidig som vi i 2018 har skapt konkrete arenaer der næringspolitiske saker blir løftet fram. Eksempler på dette er:

  • Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter og næringsklynger
  • Møter med stortingspolitikere, med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken samlet, med komitéer, statsråder og byråkrater
  • Lokale møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komitéledere og med opposisjonspolitikere
  • Møter i våre ressursgrupper, der vi inviterer inn politikere og byråkrater for å diskutere aktuelle saker
  • Møter med utdanningsinstitusjonene som NHH, UIB, HVL og BI
  • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem
  • Møter med lokale næringsforeninger i Bergensregionen og på Vestlandet
Meny