Om Bergen næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1500 medlemsbedrifter og over 3100 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.

Organisasjonen har som oppgave å fremme regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handels- kammervirksomhet som en del av et verdens- omspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging gjennom å løfte og inspirere. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.

Ansatte og arbeidsmiljø

Bergen Næringsråd har 14 fast ansatte og to ansatte i prosjektstilling. Av de 16 ansatte er det 8 kvinner og 8 menn. I tillegg har vi hvert år praksisstudenter fra Universitetet i Bergen som jobber for oss et halvt år om gangen.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling, og har kvinnelig leder.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2018. Sykefraværet i 2018 var på 3,9 prosent, mot 4,5 prosent i 2017, og arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Internt er det også nedsatt grupper som jobber med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

Meny